Vedtægter

Vedtægter for Sdr. Felding kulturforening

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Sdr. Felding Kulturforening med hjemsted i Det Legende Hus i Sdr. Felding.

§ 2 Formål

Det er foreningens formål, gennem musik/koncertarrangementer, foredrag, udstillinger m.v. at

formidle og støtte kulturoplevelser.

§ 3 Driftsmidler

Foreningen modtager 100.000,- kr. fra Sdr. Felding Kulturcenter, som startkapital.

Foreningen tilvejebringer midler til driften ved kontingentbetaling, billetsalg, sponsorstøtte samt

ved tilvejebringelse af tilskud fra offentlige og private midler.

§ 4 Medlemskab

Foreningen henvender sig til alle personer, som har interesse i foreningens formålsparagraf.

Alle personer kan optages som medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

Når kontingentet er betalt, anses medlemskabet for etableret, og medlemmet indtræder med

rettigheder og pligter, som nærværende vedtægter giver.

§ 5 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned i Det

Legende Hus, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af revideret regnskab

5. Valg af bestyrelsen og 2 suppleanter

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annonce i et

lokalblad og på www.sdrfelding.dk

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Indkommer

et forslag senere, kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Afgørelserne på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte

medlemmer.

Såfremt blot et medlem kræver det, afgøres spørgsmålene ved skriftlig afstemning. Hvert medlem

har kun en stemme.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt den samlede bestyrelse ønsker dette, og skal

afholdes, hvis mindst 10 % af medlemmerne eller formanden samt et bestyrelsesmedlem skriftligt

fordrer dette. Begæringen skal være ledsaget af en dagsorden. Reglerne for ekstraordinær

generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens sekretær udfærdiger et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af

dirigenten og indsættes i en af formanden dertil autoriseret protokol.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære

genrealforsamling for 2 år ad gangen. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er

på valg hvert andet år, 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Hvem der er på valg i 2015 foregår

ved lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær straks efter valget.

Bestyrelsen afholder møde så ofte som påkrævet. Formanden eller sekretæren indkalder til

bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 7 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskab forelægges senest 1. marts til godkendelse for bestyrelsen.

§ 8 Hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i forening.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler

ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9Ændring af vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling

indkaldt efter bestemmelserne herom i nærværende vedtægter.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på

vedkommende generalforsamling og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Såfremt et forsalg om vedtægtsændring bliver vedtaget med et flertal på mindst 2/3 af de

fremmødte, men mindre end 50 % af medlemmerne er mødt op, kan generalforsamlingen pålægge

bestyrelsen at indkalde en ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.

På den ekstraordinære generalforsamling kan samme forslag vedtages med et flertal på mindst 2/3

af de fremmødte medlemmer, selvom mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 10 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på to efter hinanden, med 14 dages mellemrum

afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Der kræves ¾ stemmeflertal blandt fremmødte

stemmeberettigede medlemmer for anvendelse af § 10

Et eventuelt overskud, efter betaling af foreningens gæld, skal anvendes til alment velgørende

formål i lokalområdet.

Den opløsende generalforsamling giver den siddende bestyrelse fuldmagt til at fordele evt.

overskud. I henhold til § 10.

Der kan ikke uddeles midler til enkeltpersoner.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt i Sdr. Felding Kulturcenter

torsdag d. 12. juni 2014 kl. 19.00.

Dirigent: Bestyrelsesmedlemmer: